Verkeersbesluit Westzaan en Nauerna

Het college van B&W heeft in overleg met de Verkeerscommissie Westzaan en de Belangengroep Nauerna een verkeersbesluit genomen. Het besluit houdt in dat er tijdens de spits geen doorgaand verkeer mag plaatsvinden en dat het vrachtwagenverbod door Nauerna wordt heringevoerd.

Inrijverbod tijdens ochtend- en avondspits

Gemeente wil leefbaarheid in Westzaan en Nauerna verbeteren
20-09-2011

De afgelopen maanden sprak de gemeente met inwoners uit Westzaan en Nauerna over de overlast van doorgaand verkeer in de spitsuren. Gezamenlijk is geïnventariseerd wat de meest wenselijke en haalbare maatregel is om geluidsoverlast, trillingen en het gevoel van verkeersonveiligheid te verminderen.

De belangrijkste maatregel die wordt genomen is een inrijverbod tijdens de spitsuren in een deel van Nauerna en Westzaan. De maatregelen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met verkeerscommissie Westzaan en de belangengroep Nauerna. Na het B&W-besluit van 13 september 2011 start de inspraakprocedure van zes weken.

Inrijverbod in de spits
Het inrijverbod tijdens de spitsuren geldt in Nauerna in de bebouwde kom. In Westzaan gaat het om het gebied begrensd door de provinciale weg N246 aan de noordkant en de Westzanerweg, Hoofdtocht en Houtveldweg aan de zuidkant. Voor bestemmingsverkeer geldt het verbod niet. De spitsuren zijn van 07.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur; net als bij busbrug De Binding, zodat het eenduidig is voor automobilisten. Naar verwachting worden in de eerste week van oktober de inrijverbodsborden geplaatst.

Maatregelen vorig jaar 
Met de maatregelen wil het college de verkeersoverlast in Westzaan en Nauerna verminderen om zo de leefbaarheid te verbeteren. Het inrijverbod sluit aan bij de maatregelen die vorig jaar al werden genomen: eenrichtingsverkeer in Westzaan Zuid en ook wordt het vrachtautoverbod door de bebouwde kom van Nauerna heringevoerd.

Alternatieve rijroutes
Voor niet-bestemmingsverkeer zijn voldoende goede alternatieven voorhanden: enerzijds de route N246 en de Zuidelijke Randweg, anderzijds de A8, N203 en de Provincialeweg. De laatste is niet de kortste, maar wel de snelste manier om van Zaanstad Noord naar Zuid te gaan en omgekeerd. Bovendien stroomt het verkeer over de Provincialeweg sneller door. 

Verkeerstelling in 2012
Als alle infrastructurele maatregelen en bouwprojecten medio 2012 zijn afgerond zal de gemeente de hoeveelheid doorgaand verkeer in Westzaan en Nauerna onderzoeken. Zij zal het aantal verkeersbewegingen tellen. Indien nodig zal Zaanstad in 2012 een ‘business case’ starten voor eventuele duurdere maatregelen die de bewoners het liefst zouden zien, zoals trajectcontrole en automatische handhaving van het doorgaand verkeer met camera’s. Met de nu gekozen aanpak is duidelijk dat de kortetermijnmaatregelen van de spitsafsluiting het onderzoek zullen vertroebelen. Dit is een consequentie van de gezamenlijke keuze om nu borden te plaatsen.

 
Banner