Presentatie rapport restcapaciteit vuilstort 31 januari 2013

Op donderdag 31 januari wordt om 20:30 uur in de raadszaal een presentatie gehouden van het Raadsonderzoek Storthoogte en -capaciteit stortplaats Nauerna. Klik hier voor de raadsnotitie of op lees meer.

RAADSNOTITIE

Presentatie Raadsonderzoek Storthoogte en -capaciteit stortplaats Nauerna

Tijd en datum : donderdag 31 januari 2013, 20.30 – 22.00 uur

Plaats : Raadzaal, Voorzitter : L. Groen, Portefeuillehouder : D. Straat Griffier : R. van der Laan


Wat wordt gevraagd

Kennis te nemen van de presentatie van de uitkomsten van het raadsonderzoek naar de storthoogte en –capaciteit van de stortplaats in Nauerna.


Toelichting

Gedurende 2012 heeft de gemeenteraad van Zaanstad een raadsonderzoek uitgevoerd naar de storthoogte en restcapaciteit van de stortplaats in Nauerna. Het hiervoor geselecteerde onderzoeksbureau heeft daarbij de volgende vragen beantwoord:

  1. Wat is volgens het vigerende beleid en huidige regelgeving de maximale storthoogte en stortcapaciteit?.
  2. Wat zijn op het moment van onderzoek de hoogtes (ten opzichte van NAP) op stortplaats Nauerna?
  3. Wat is op het moment van onderzoek de benutte stortcapaciteit van vuilstort Nauerna?
  4. Wat is op het moment van onderzoek de nog onbenutte stortcapaciteit (kan ook negatief zijn), ook wel restcapaciteit, van vuilstort Nauerna?

In haar rapport presenteert de begeleidingscommissie de antwoorden op deze vragen en de aanbevelingen, die de commissie aan de raad wil meegeven.

Informatief

De presentatie is de eerste kennismaking met de resultaten van het onderzoek. Er is daarom gelegenheid om informatieve vragen te stellen aan de begeleidingscommissie. Waar nodig kan de vertegenwoordiger van het onderzoeksbureau nog technische toelichting geven. Na afloop zijn er voldoende exemplaren van het rapport beschikbaar om voorbereiding op de bespreking te starten. In het verdere proces zal er voldoende ruimte zijn voor politiek debat.

Verdere proces

Het rapport zal een raadsvoorstel bevatten, dat na het openbaar worden, als basis kan dienen voor een raadsdebat. De begeleidingscommissie vraagt daarnaast een schriftelijke reactie aan de verschillende betrokkenen: Afvalzorg, Belangengroep Nauerna, het College van B&W, maar ook de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, als vergunningverlener van de stortplaats. De agendacommissie zal hiervoor de juiste momenten agenderen.

 

 
Banner