natuur

Natuur, ook ter bescherming van de mens: Natura 2000

Om de natuur in Europa als geheel te beschermen en te ontwikkelen, hebben de lidstaten van de Europese Unie in 1992 Natura 2000 ingesteld. De Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat thans uit 162 gebieden. De Polder Westzaan is een van de Natura 2000-gebieden, die in 2009 door het ministerie van LNV vastgesteld zijn.

De bescherming betreft vooral bedreigde soorten dieren en planten. De bescherming is zeer streng. Er mag geen verslechtering optreden van de omstandigheden voor deze dieren en planten. Projecten en handelingen in het algemeen in het gebied en in de omgeving mogen geen verstorende effecten opleveren en dat moet wetenschappelijk onderzocht worden op kosten van de ondernemers. Indien storing aangetoond wordt, moet het project of handeling bijgesteld worden of zelfs teruggetrokken worden.
Anderzijds wordt de polder ingericht om ontwikkeling van de bedreigde soorten te stimuleren. De geplande verbrakking van het Guisveld en de Reef en moerasvorming in enkele delen passen in deze ontwikkeling.

De wettelijke bescherming van de natuur biedt ook bescherming aan de omwonenden van de polder. Het gaat om aspecten als geluid, licht, lucht-, water- en bodemvervuiling. Geluidoverlast aan de natuur hebben we afgelopen jaar voor het eerst als wapen ingezet bij het bezwaar tegen de geluidoprekkende vergunning aan de containerterminal.

 
Banner