Zijkanaal D

Het college van B&W van de gemeente Zaanstad heeft afgelopen zomer een oplossing voor de woonschepen in Zijkanaal D voorgesteld. Het voorstel is in nauw overleg met het Rijk, Afvalzorg en de woonarkbewoners tot stand gekomen.

BGN heeft tijdens het Zaanstad-beraad zware kritiek geuit over het feit dat, blijkens het voorstel dat ook het aanleggen van 10 ligplaatsen in de spuisloot omvatte, wel met de belangen van de woonbootbewoners, de gemeente en Afvalzorg rekening is gehouden, maar dat de bewoners van Nauerna in het algemeen in het hele stuk niet voorkomen. Het college van B&W heeft hierop besloten het oorspronkelijke voorstel in te trekken en nieuwe voorstellen in te dienen voor oplossing van 1) de illegale ligplaatsen, 2) de ligplaatsen voor werkschepen en 3) de ligplaatsen voor woonboten van elders.

Het eerste onderdeel is nu door de gemeenteraad aangenomen. Het voorziet in een oplossing voor de illegaal liggende woonschepen o.m. door een aantal ligplaatsen aan de westkant van het kanaal in te richten. Kosten: ruim € 1.000.000,- . Het plan zal in 2010 worden uitgewerkt.

BGN zal zich verzetten tegen het creëren van ligplaatsen in de spuisloot voor woonschepen die elders in Zaanstad illegaal liggen, als de gemeente met voorstellen hiertoe zou komen.

De herinrichting van Zijkanaal D zou overigens moeten worden gefinancierd uit de opbrengst van de uitbreiding van de stortplaats. Het gemeentebestuur houdt rekening met financiering uit andere bron.

 
Banner